top of page

จัดงานพัฒนาสมรรถนะครู ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ทันสมัย


ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2566

มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้จัดงานพัฒนาสมรรถนะครู ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0" โดยได้ร่วมมือกับ Mazak, Haimer, Emuge Franken, Accretech และ Tungaloy จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งศึกษาดูงานจริง จากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อต่อยอดให้การศึกษาไทย ตามทันด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต


Comments


Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page