DMB

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย (DOSING PUMP )

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีที่ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1 ลิตร/ชม., 3 ลิตร/ชม, 5 ลิตร/ชม.
  • line icon
  • Facebook ไอคอนสังคม

DETAILS

NO DETAILED SPECIFICATION

REFERENCE

1/0

เครื่องจักรกลการเกษตร

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมระบบราง