top of page

Title

สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง มาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่

 

กลุ่มบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกฝังให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกการยึดมั่นคุณธรรม ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจนับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มาจนถึงพนักงานทุกระดับ ได้ตระหนักถึงภัยจากการทุจริต คอร์รัปชั่น

 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีนโยบายและระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น     ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เห็นชอบให้มีการกำหนด “นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น” รวมถึง “แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น      ในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด” เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากการรับ-ให้สิ่งของในลักษณะต่างตอบแทนนี้         เป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดทุจริต คอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน จะยึดมั่นประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักจริยธรรม            เพื่อความก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

กลุ่มบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ ให้ความสาคัญกับมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม และเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ และบุคลากรทุกระดับได้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 

นิยาม :

การทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตาแหน่งหน้าที่ หรือ การใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนาเสนอ หรือการให้คามั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อบุคคลอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ

 

นโยบาย :

กลุ่มบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทาใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทาดังกล่าว


กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ห้ามกระทาการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการติดสินบน ประกอบด้วย การให้ เสนอ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วมดาเนินการใดๆ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ อันนามาซึ่งความได้เปรียบ และได้รับประโยชน์ตอบแทนบางประการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อน ระหว่างการเสนอราคา และหลังจากการทาสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเพื่อการรักษาประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างเคร่งครัด

 


บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 2. ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบสายงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่กากับดูแลอยู่ โดยการประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าสายงานที่รับผิดชอบอยู่ มีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ พร้อมกับร่วมหามาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม

 4. สานักงานตรวจสอบภายในและงานกากับดูแล มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบาย มาตรการดาเนินการ แนวปฏิบัติที่ดี ระเบียบปฏิบัติและอานาจอนุมัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

 5. ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และดาเนินการให้เป็นระบบ และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทราบถึงนโยบาย รวมทั้งทบทวนตามความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติและอานาจในการอนุมัติ และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

แนวทางปฏิบัติ :

บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้

 1. ผู้บริหารและพนักงาน ควรให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

 2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากกลุ่มบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

 3. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย

 4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 5. ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 6. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 7. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

 8. ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

 • การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เรื่อง การรับ--ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดของกลุ่มบริษัทฯ

 • การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทาในนามกลุ่มบริษัทฯ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

 • การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อกลุ่มบริษัทฯ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาเนินการ หรือดาเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใดๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้เพื่อดาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทาให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

 


มาตรการและแนวทางดาเนินงาน :

 1. กลุ่มบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสาคัญและมีจิตสานึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน

 2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัตินี้

 3. กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

 4. ผู้ที่กระทาการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย

 5. กลุ่มบริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาเนินธุรกิจ

 


การสื่อสารองค์กร
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น บริษัทได้ดาเนินการโดยเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริษัท สื่อโซเชียลมีเดียของบริษัท

 


ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น
สามารถร้องเรียนการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอ ต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้


ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์เบอร์ 02-621-1000 ต่อ 655, อีเมล์ minsen@minsen.co.th
ร้องเรียนผ่าน สานักงานตรวจสอบภายในและงานกากับดูแล

 

 

บทลงโทษ
บริษัทจะดาเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้

แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
เรื่อง การรับ ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด


หลักการ
แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจน สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

 

 

แนวทางปฏิบัติ
1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

1.1 การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทาได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สาหรับประเทศไทยไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนต่อโอกาส และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่
1.1.2 สินค้าของบริษัทฯ (Company Product)
1.1.3 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ (Corporate Logo/Corporate Brand)
1.1.4 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดาริ สินค้าเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดาเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของ เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน
1.4 การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสาคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญา ทางธุรกิจ สามารถกระทาได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 2,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณา อนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

 

2. การเลี้ยงรับรอง

2.1 การใช้จ่ายสาหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยง รับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ เป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทาได้ แต่ต้องเป็นการ ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

______________________________________________________
*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการ แสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติ กันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544)


3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

3.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทาได้ตามความ เหมาะสม โดยต้องทาในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดาเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของ บริษัทฯ ที่ได้กาหนดไว้
3.2 การจัดทากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ ต้องยกเว้นกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพรรคการเมือง

 

4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

4.1 บุคลากรของบริษัทฯ งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง
4.2 กรณีที่มีความจาเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้แต่ละสายงานแต่งตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และ ดาเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป เว้นแต่

4.2.1 กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ
4.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
4.2.3 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญา ทางธุรกิจ สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สิน ของบริษัทฯ

 

5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

5.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระทาได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทาได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
5.2 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการ ถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

 

6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถ ดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ


7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

7.1 การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใด ๆ ต้องดาเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1.1 เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7.1.2 การดาเนินการต้องกระทาในนามบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
7.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียด ระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลาย ลักษณ์อักษร
7.1.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนาไป เพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือ การสนับสนุนอย่างแท้จริง

 

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทาความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่องการรับ--ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อหรือสอบถาม ได้ที่สานักกรรมการ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด โทร.02-621-1000 ต่อ 675

Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page