S__91111452.jpg

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง โดยเราได้ออกแบบและติดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมืองสายสีแดง และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล เพื่อส่งเสริมระบบขนส่งทางรางของไทยให้ก้าวทันต่อการแข่งขันในภูมิภาค

APPLICATIONS

PROJECT  REFERENCES

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมระบบราง นอกจากการคัดสรรเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟแล้ว บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมเพื่อส่งมอบโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนและบริการจัดการโครงการ การประสานและตรวจเช็คงานวิศวกรรมโยธา รวมทั้งการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลังการส่งมอบ

เครื่องจักรกลการเกษตร

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมระบบราง