top of page

จัดงานพัฒนาสมรรถนะครู ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ทันสมัย


ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2566

มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้จัดงานพัฒนาสมรรถนะครู ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0" โดยได้ร่วมมือกับ Mazak, Haimer, Emuge Franken, Accretech และ Tungaloy จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งศึกษาดูงานจริง จากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อต่อยอดให้การศึกษาไทย ตามทันด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต


Bình luận


เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page