top of page

พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตปั้มน้ำ LEO ที่เมืองไท่โจว ประเทศจีน


มินเซนแมชีนเนอรี่ พาลูกค้า เยี่ยมชมโรงงานปั้มน้ำ LEO ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

มินเซนแมชีนเนอรี่ และ ลีโอ (ประเทศไทย) ได้พาลูกค้า เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตปั้มน้ำ LEO ที่เมืองไท่โจว ประเทศจีน โดย LEO เป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำคุณภาพสูง ภายใต้มาตรฐานการผลิตแบบยุโรป และสาขาทั้งหมดทั่วโลกถึง 8 สาขา ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางเราได้เยี่ยมชมการผลิตปั้มน้ำภายในโรงงาน ที่มีการผลิตมาตราฐานทุกชิ้นส่วน พร้อมทั้งได้เข้าร่วมอบรมสินค้า และเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการปั้มน้ำทุกรูปแบบของลูกค้าภายในอนาคต
เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page