top of page

ออกแบบ "ระบบบำบัดน้ำ" ไม่ใช่เรื่องง่าย | ขั้นตอนการออกแบบระบบบำบัดน้ำเบื้องต้น


ระบบบำบัดน้ำ

การบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องมีการออกแบบระบบที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้จากการปล่อยน้ำเสียออกไป ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายถึงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมว่ามีขั้นตอนและปัจจัยใดบ้างที่ต้องคำนึงถึง อีกทั้ง โปรแกรมที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ใช้ในการออกแบบและวางแผนระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปนเปื้อนจากน้ำเสียเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


ปัจจัยที่มีผลต่อการบำบัดน้ำเสีย

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียต้องการความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของจุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัด

2. ความเค็มของน้ำเสีย การมีความเค็มในน้ำเสียที่สูงมากๆ อาจทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอาจมีผลต่อการใช้สารเคมีในการบำบัดอีกด้วย

3. การมีไขมันและของเสียอื่นๆในน้ำเสีย ไขมันและของเสียอื่นๆ ในน้ำเสีย อาจทำให้เกิดการอุดตันของอุปกรณ์บำบัดน้ำได้ และทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

4. การมีสารเคมีในน้ำเสีย การมีสารเคมีในน้ำเสีย อาจมีผลต่อการทำงานของจุลินทรีย์และอาจมีผลต่อสุขภาพของประชากรในแหล่งชุมชนที่ใกล้ชิด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ปริมาณและลักษณะของน้ำเสีย ต้องพิจารณาปริมาณและลักษณะของน้ำเสียที่จะผ่านระบบบำบัด เช่น ระดับความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของสารอนินทรีย์และสารตกค้างต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกใช้กระบวนการและเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย

6. ระบบการบำบัดน้ำเสีย ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการในการบำบัดที่เหมาะสมกับลักษณะของน้ำเสีย โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณและลักษณะของน้ำเสีย ต้นทุนในการบำบัด และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม

7. ระบบการจัดการสารปนเปื้อน การจัดการกับสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิต จะต้องมีการใช้ระบบการแยกสารปนเปื้อนก่อนที่น้ำเสียจะถูกปล่อยสู่ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งชุมชน


ขั้นตอนในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

1. การวิเคราะห์น้ำเสีย การวิเคราะห์น้ำเสียเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจคุณสมบัติและความเข้มข้นของน้ำเสีย เพื่อใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสม การวิเคราะห์น้ำเสียประกอบด้วยการวัดค่าคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความขุ่น (Turbidity), และความเข้มข้นของสารต่างๆ ในน้ำเสีย เพื่อให้เราสามารถระบุปริมาณและประเภทของสารต่างๆ ที่ต้องการตัดจากน้ำเสียได้


2. การเลือกเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์น้ำเสียแล้ว เราจะต้องเลือกเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของน้ำเสียและสภาพแวดล้อม


3. การเลือกใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย การเลือกใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งและควรพิจารณาด้วยความเหมาะสมกับระบบงานและสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

● การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) ในการฆ่าเชื้อโรค

● การใช้เทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้า (Electrocoagulation) เพื่อเก็บตะกอน

● การใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนบังคับ (Forced Circulation)

● การใช้ชุดแผ่นกรอง (Membrane Filtration) เพื่อกรองสารประกอบออกจากน้ำเสีย

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่เน้นการใช้พลังงานน้ำและลม เช่น การใช้เทคโนโลยีการไหลของน้ำ (Hydrodynamics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของระบบ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อเปิดการใช้งานระบบหรือการใช้พลังงานลม (Wind Energy) เพื่อกำเนิดไฟฟ้าใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เป็นต้น


ระบบบำบัดน้ำ

ต้องใช้โปรแกรมออกแบบระบบโดยเฉพาะ

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย วิศวกรออกแบบ จะใช้โปรแกรมในการคำนวณและการจำลองระบบ ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ตามความถนัดและฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็น

AutoCAD เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและออกแบบแบบสองมิติ และสามมิติ สามารถสร้างแบบงานที่ซับซ้อนได้ตามความต้องการของลูกค้า

SolidWorksเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและออกแบบแบบสามมิติ สามารถใช้ในการออกแบบและจำลองระบบน้ำเสียในอุตสาหกรรมได้

MATLABเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองและคำนวณการทำงานของระบบน้ำเสียในอุตสาหกรรม โดยใช้ภาษาโปรแกรม MATLAB เป็นฐาน

Aspen Plusเป็นโปรแกรมจำลองกระบวนการผลิตเคมี โดยสามารถใช้ในการจำลองและคำนวณกระบวนการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมได้

HYSYSเป็นโปรแกรมจำลองกระบวนการผลิตเคมีที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม


โดยโปรแกรมเหล่านี้สามารถช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบและจำลองระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดเวลาในการออกแบบและพัฒนาสินค้าอื่นๆ ได้อีกด้วย


ทำไมจึงต้องออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียกับบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่งานที่วิศวกรทุกคนสามารถออกแบบได้ จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม และมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำเสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญในงานบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยังมีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพสูง ดังนั้นการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมกับบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาในงานบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ระบบบำบัดน้ำ

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียกับ MINSEN WATER

ด้วยประสบการณ์ด้านการซ่อมมากกว่า 67 ปี MINSEN WATER คือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่องปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำแบบครบวงจร เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำยี่ห้อกรุนด์ฟอสรายแรกของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านการให้บริการซ่อมปั๊มน้ำแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการทำให้มั่นใจได้ว่าทุกสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพที่ดี บริการที่รวดเร็วและใส่ใจทุกขั้นตอน สนใจติดต่อเรา คลิก

Comments


เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page