top of page

ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม


ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบจัดการน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและปรับปรุงน้ำเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบนี้มีหน้าที่ที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสียและมีการเจือปนให้กลับมาเป็นน้ำดี เพื่อลดความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ช่วยป้องกันแหล่งน้ำธรรมชาติและชุมชน ก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติอีกด้วย


น้ำเสีย (Wastewater) คืออะไร

น้ำเสีย (Wastewater) คือ น้ำที่มีการใช้แล้ว และถูกปล่อยออกมาจากแหล่งการใช้น้ำ เช่น การใช้น้ำสำหรับงานทางเคมี อุตสาหกรรม การบริโภคหรือในกระบวนการผลิตที่สร้างน้ำเสียที่มีสารหรือสิ่งของที่ไม่ควรถูกปล่อยไปที่สิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งน้ำเสียมีลักษณะทางกายภาพ เคมีและชีวภาพที่แตกต่างกัน และน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องถูกจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์


ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

ต้นเหตุของน้ำเสียมาจากแหล่งใดบ้าง

 • น้ำเสียทางกายภาพ น้ำเสียที่มีสารของน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการกลั่นกรองในโรงงานหรือการนำน้ำมาตรวจสอบคุณภาพ

 • น้ำเสียทางเคมี น้ำเสียที่มีสารเคมีที่มีความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เช่น สารประกอบของสารเคมี กรดแก่ โลหะหนักและสารพิษ เป็นต้น

 • น้ำเสียทางชีวภาพ น้ำเสียที่มีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกระบวนการชีภาพ เช่น การนำน้ำเสียไปใช้ในบ่อเลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อสร้างสารละลายที่ไม่เป็นอันตราย เป็นต้น


การจัดการน้ำเสียมีหลายขั้นตอนที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทและคุณสมบัติของน้ำเสีย ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของระบบจัดการน้ำเสีย คือ ช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของน้ำที่ถูกปล่อยออกไปและแหล่งชุมชนอีกด้วย


ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

ขั้นตอนบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างอะไร

ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • การบำบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment)

เป็นขั้นตอนทางกายภาพในการแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ ไม่ละลายน้ำออกจากน้ำ โดยการใช้ตะแกรง (Screens) และจะถูกนำมาตกตะกอนในถังตกตะกอน ซึ่งเรียกว่า Primary Sludge เพื่อป้องกันการอุดตันความเสียหายของเครื่องสูบ นอกจากนี้อาจมีถังดักไขมัน เพื่อลดปริมาณไขมันในน้ำสีย ซึ่งการบำบัดในขั้นนี้จะช่วยกำจัดของแข็งแขวนลอยได้ถึงร้อยละ 50-70 และยังลดค่า BOD ได้ประมาณ 25-40% แล้วแต่คุณลักษณะของน้ำทิ้งและประสิทริภาพของถังตกตะกอน ซึ่งระบบบําบัดขั้นต้น มีดังนี้

 1. การดักด้วยตะแกรง (Screening)

 2. การกําจัดกรวด-ทราย (Grit removal)

 3. การตกตะกอน (Sedimentation)

 4. การกําจัดนํ้ามันและไขมัน (Oil and grease removal)


 • ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment)

เป็นการลดความสกปรกของน้ำเสีย โดยวิธีการทางเคมีหรือวิธีการทางชีวภาพ โดยขึ้นกับลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง มีดังนี้

 1. ระบบเอเอส (Activated Sludge)

 2. ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)

 3. ระบบคูวนเวียน (Oxidation Ditch)

 4. ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

 5. ระบบทริคคลิงฟิลเตอร์ (Trickling Filter)

 6. ระบบอาร์บีซี (RBC)

 7. ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket,UASB)


 • ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advance Treatment หรือ (Tertiary Treatment)

เป็นกระบวนการกำจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยากและอื่นๆ ที่ไม่สามารถกำจัดได้โดยกระบวนการบำบัดขั้นที่สอง ซึ่งการบำบัดในขั้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้นหรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยกําจัดสารแขวนลอยและสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่หลงเหลืออยู่จากการบําบัดขั้นที่สอง เพื่อให้น้ำที่ได้ผ่านการบําบัดแล้วสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกครั้ง


ความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญสำหรับหลายเหตุผล ดังนี้

 • ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

การปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดหรือได้รับการบำบัดอย่างไม่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อน้ำท่อของแหล่งชุมชน น้ำในแม่น้ำ ทะเลและชีววิถีของสัตว์และพืชน้ำ

 • ประหยัดทรัพยากร

การบำบัดน้ำเสียและนำน้ำมาใช้ใหม่ ช่วยลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและมีประโยชน์ที่ดีมากกว่าใช้น้ำใหม่

 • เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ

การบำบัดน้ำเสียเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและถูกระบุในกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวของเป็นผู้กำกับดูแล

 • ป้องกันมลพิษ

การบำบัดน้ำเสียช่วยลดการปล่อยสารเคมีอันตรายที่ตกค้างหรือสารพิษที่ละลายในน้ำที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

 • การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมการปล่อยน้ำเสีย จะมีความเสี่ยงในการได้รับโทษทางกฎหมายและความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • ลดค่าใช้จ่าย

การบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบการจัดการน้ำดีและน้ำเสียได้ เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดน้ำและลดค่าน้ำใหม่ได้


การบำบัดน้ำเสียไม่เพียงแต่เป็นข้อจำเป็น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ยั่งยืนและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับน้ำและน้ำเสียในระยะยาวได้อีกด้วย


ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

ทำไมโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้บริการ MINSEN Water

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดจำหนายปั๊มน้ำแบรนด์ระดับโลก รวมถึงงานบริการด้านการซ่อมบำรุงมามากกว่า 67 ปี MINSEN WATER คือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่องปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำแบบครบวงจร เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำยี่ห้อกรุนด์ฟอสรายแรกของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านการให้บริการซ่อมปั๊มน้ำแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการทำให้มั่นใจได้ว่าทุกสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพที่ดี บริการที่รวดเร็วและใส่ใจทุกขั้นตอน สนใจติดต่อเรา คลิก


Comments


Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page